official_izone

위즈원~~ Vampire MV 봤어요?
인간 예나 버전🤭🥰

ウィズワン~~Vampire MV見ました?
人間イェナバージョン🤭🥰

#예나   #イェナ
#IZONE   #아이즈원   #アイズワン